ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมติดตามกลางทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจรูปแบบการอ่านเร็ว และสามารถนำ
เทคนิคอ่านเร็วไปปรับใช้จริงในการอ่านหนังสือ โดยจะแบ่งกลุ่มนักเรียนเพิ่อเล่นเกมต่างๆ จากสื่อการเรียนรู้ที่ทางศูนย์วิจัย
การอ่านเร็วจัดทำขึ้น กิจกรรมนี้นอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้ว ยังสอดแทรกเทคนิคและการเชื่อมโยงให้นักเรียน
ได้เข้าใจเทคนิคการอ่านเป็นกลุ่มคำ
 
<< ย้อนกลับ
 
Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.