Date
Activities
1 มี.ค. 2558 ยินดีด้วยกับนักเรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอ่านเร็ว ประจำปีการศึกษา 2557
19 ธ.ค. 2557 การทดสอบและประเมินผลหลังการฝึกฝน มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม รุ่นที่ 16)
1 ก.ค. 2557 เริ่มต้นแล้วกับการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (รุ่นที่ 7)
23 มิ.ย. 2557 เริ่มต้นแล้วกับการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (รุ่นที่ 9)
2 มิ.ย. 2557 เริ่มต้นแล้วกับโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 2557
2 มิ.ย. 2557 เริ่มต้นแล้วกับโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านครั้งที่ 6
5 พ.ค. 2557 การทดสอบและประเมินผลหลังการฝึกฝน มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม รุ่นที่ 15)
16 มี.ค. 2557 ประกาศผลโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านครั้งที่ 5
20 ธ.ค. 2556 การทดสอบและประเมินผลหลังการฝึกฝน มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม รุ่นที่ 14)
24 มิ.ย. 2556 เริ่มต้นแล้วกับการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (รุ่นที่ 8)
19 มิ.ย. 2556 เริ่มต้นแล้วกับการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (รุ่นที่ 6)
11 มิ.ย. 2556

เริ่มต้นแล้วกับโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 2556

11 มิ.ย. 2556 เริ่มต้นแล้วกับโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านครั้งที่ 5
19 ก.พ. 2556

การทดสอบและประเมินผลหลังการฝึกฝน มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม รุ่นที่ 13)

15 ก.พ. 2556 ภาพบรรยากาศการทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการฝึกอ่านเร็ว ปีการศึกษา 2555
11 ก.พ. 2556 การทดสอบวัดสมรรถภาพการอ่านเร็ว (ม.3) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
30 ม.ค. 2556

การทดสอบวัดสมรรถภาพการอ่านเร็ว (ม.3 และ ม.6) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

9 ต.ค. 2555 การทดสอบและประเมินผลหลังการฝึกฝน มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม รุ่นที่ 12) 
18 มิ.ย. 2555 เริ่มต้นแล้วกับการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (รุ่นที่ 5)
11 มิ.ย. 2555 เริ่มต้นแล้วกับการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (รุ่นที่ 7)
4 มิ.ย. 2555 เริ่มต้นแล้วกับโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ GATPAT 2557
4 มิ.ย. 2555 เริ่มต้นแล้วกับโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 2555
4 มิ.ย. 2555 เริ่มต้นแล้วกับโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านครั้งที่ 4
16 มี.ค. 2555 ประกาศผลโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านครั้งที่ 3
20 ก.พ. 2555 การทดสอบและประเมินผลหลังการฝึกฝน มหาวิทยาลัยคริสเตีย(นครปฐม รุ่นที่ 11) 
6 ม.ค. 2555 การทดสอบหลังเข้าฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (รุ่นที่ 4) 
12 ต.ค. 2554 การทดสอบและประเมินผลหลังการฝึกฝน มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม รุ่นที่ 10)
25 ส.ค. 2554 พบกับ Speed Up! โซนใหม่จากSR Club ที่จะมาท้าทายความเร็วของคุณ
20 มิ.ย. 2554 เริ่มต้นแล้วกับการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (รุ่นที่ 4)
13 มิ.ย. 2554 เริ่มต้นแล้วกับโครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านครั้งที่ 3
 

1, 2, 3, 4, 5

Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.