Date Activities
27 ก.พ. 2551 ทดสอบวัดผลทางความสามารถครั้งที่ 3 ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
20 ก.พ. 2551 วันสุดท้ายของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนกอบวิทยา
15 ก.พ. 2551 ทดสอบวัดผลทางความสามารถครั้งที่ 3 ของโรงเรียนสตรีจุลนาค
13 ก.พ. 2551 วันสุดท้ายของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนราชวินิตมัธยม
12 ก.พ. 2551 วันสุดท้ายของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
12 ก.พ. 2551 วันสุดท้ายของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
4 ก.พ. 2551 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 50
30 ม.ค. 2551 ทดสอบวัดผลทางความสามารถครั้งที่ 2 ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
25 ม.ค. 2551 ทดสอบวัดผลทางความสามารถครั้งที่ 2 ของโรงเรียนสตรีจุลนาค
22 ม.ค. 2551 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา
21 ม.ค. 2551 การทดสอบและประเมินผลหลังการฝึกฝน มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม รุ่นที่ 3)
14 ม.ค. 2551 ติดตามผลการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนกอบวิทยา
10 ม.ค. 2551 วันสุดท้ายของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
9 ม.ค. 2551 วันสุดท้ายของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
17 ธ.ค. 2550 วันสุดท้ายของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
6 ธ.ค. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)
27 พ.ย. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนคันนายาว
22 พ.ย. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนบ้านบางกะปิ
20 พ.ย. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
19 พ.ย. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
15 พ.ย. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
6 พ.ย. 2550 อบรมคณะครูกลุ่มโรงเรียนบ้านบางกะปิ
27 ก.ย. 2550 วันสุดท้ายของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเรวดี
25 ก.ย. 2550 ทดสอบวัดผลทางความสามารถครั้งที่1 ของโรงเรียนสตรีจุลนาค
21 ก.ย. 2550 ทดสอบวัดผลทางความสามารถครั้งที่1 ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
19 ก.ย. 2550 วันสุดท้ายของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนสตรีจุลนาค
17 ก.ย. 2550
วันสุดท้ายของการฝึกฝนอ่านเร็ว มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม รุ่นที่ 2)
6 ก.ย. 2550 วันสุดท้ายของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
5 ก.ย. 2550 วันสุดท้ายของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
28 ส.ค. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
 
1, 2, 3, 4, 5
Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.