Date Activities
27 ส.ค. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนราชวินิตบางเขน
24 ส.ค. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็วในโครงการ "พัฒนาทักษะการอ่านและทำความเข้าใจผ่านโปรแกรม Speed Reading" โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
22 ส.ค. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนราชวินิตมัธยม
22 ส.ค. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็วในโครงการ "พัฒนาทักษะการอ่านและทำความเข้าใจผ่านโปรแกรม Speed Reading" โรงเรียนปรัชชาธร
17 ส.ค. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา
3 ก.ค. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเรวดี
14 มิ.ย. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
13 มิ.ย. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
12 มิ.ย. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนสตรีจุลนาค
23 พ.ค. 2550 วันแรกของการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
20 มี.ค. 2550 การทดสอบและประเมินผลหลังการฝึกฝน มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม รุ่นที่ 1)
23 ก.พ. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง ครั้งที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
22 ก.พ. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง ครั้งที่ 4 โรงเรียนวัดเกตการาม
22 ก.พ. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง ครั้งที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
22 ก.พ. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง ครั้งที่ 4 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
22 ก.พ. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง ครั้งที่ 4 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
19 ก.พ. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง ครั้งที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
16 ก.พ. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง ครั้งที่ 4 โรงเรียนหอวัง
14 ก.พ. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง ครั้งที่ 4 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
12 ก.พ. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง ครั้งที่ 4 โรงเรียนศรีวิกรม์
9 ก.พ. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง ครั้งที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
9 ก.พ. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง ครั้งที่ 4 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา
7 ก.พ. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง ครั้งที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
23 ม.ค. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง โรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี
15 ม.ค. 2550 การทดสอบความเร็วสมอง ครั้งที่ 2 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
20 ธ.ค. 2549 การแนะนำโปรแกรมโรงเรียนวัดเกตุการาม (เชียงใหม่)
4 พ.ย. 2549 การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
25-27 ต.ค. 2549 การแนะนำโปรแกรมโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
9-10 ม.ค. 2549 นิทรรศการทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
9-10 ม.ค. 2549 การแข่งขันทักษะการอ่านเร็ว ครั้งที่ 1
 
1, 2, 3, 4, 5
Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.