แบบทดสอบความเร็วสมอง เป็นแบบฝึกที่มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 5-6 หน้า และตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 5 ข้อ ซึ่งจะวัดความ
เข้าใจจากการอ่าน โดยดูจากตัวเลขความเร็วในการอ่านและการตัดสินใจซึ่งเป็นตัวเลขที่จับเวลาตั้งแต่เริ่มอ่านจนกระทั่ง
ตอบคำถามครบ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ วัดความเร็วในการอ่าน สมาธิ ความจำ ความเข้าใจ การคิด และตัดสินใจ หากตัวเลขมีค่ายิ่งสูง ยิ่ง
แสดงให้เห็นว่าความสามารถที่กล่าวมานั้น สูงขึ้น
 
<< ย้อนกลับ
 
Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.